hổ phượng

ARABICA HỒ PHƯỢNG

Tất cả các sản phẩm cà phê Arabica, thương hiệu Hồ Phượng mà chúng tôi đem đến cho khách hàng đều là các sản phẩm có chất lượng tốt. Các sản phẩm này đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng chung của các thị trường. Hơn thế nữa, với nguồn nguyên liệu đầu vào tốt và công nghệ sản xuất ngày càng hiện đại, hiện nay công ty còn có thể cung cấp các sản phẩm với chất lượng cao hơn nữa đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn như tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 hay tiêu chuẩn ISO 10470:2004...

Xem thêm

ARABICA HỒ PHƯỢNG

Arabica chế biến ướt

Arabica chế biến ướt – sàng 18

Arabica chế biến ướt – sàng 18

- Ẩm độ: 12% (13o7)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ...

Xem thêm

Arabica chế biến ướt – sàng 16

Arabica chế biến ướt – sàng 16

- Ẩm độ: 12% (tương đương 13o7)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%

Xem thêm

«  1 2  » 

Arabica chế biến khô

Arabica chế biến khô – sàng 18

Arabica chế biến khô – sàng 18

- Ẩm độ: 12,5% (14o3)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ...

Xem thêm

Arabica chế biến khô – sàng 16

Arabica chế biến khô – sàng 16

- Ẩm độ: 12,5% (14o3)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,3%
- Tỷ...

Xem thêm

Arabica chế biến khô – sàng 14

Arabica chế biến khô – sàng 14

- Ẩm độ: 12,5% (14o3)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ...

Xem thêm

Arabica chế biến khô – sàng 13

Arabica chế biến khô – sàng 13

- Ẩm độ: 12,5% (14o3)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ...

Xem thêm

Robusta

Robusta chế biến khô S16

Robusta chế biến khô S16

- Ẩm độ: 12 - 12,5% 
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ vỡ: tối...

Xem thêm

Robusta chế biến ướt - trên sàng 16

Robusta chế biến ướt - trên sàng 16

- Ẩm độ: 12-12,5% 
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ vỡ: tối...

Xem thêm

Đặc Biệt