hổ phượng

ROBUSTA

Robusta chế biến khô S16

Robusta chế biến khô S16

- Ẩm độ: 12 - 12,5% 
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ vỡ: tối...

Xem thêm

Robusta chế biến ướt - trên sàng 16

Robusta chế biến ướt - trên sàng 16

- Ẩm độ: 12-12,5% 
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ vỡ: tối...

Xem thêm